Stop śmierci

STOP ŚMIERCI

Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Każda ilość spożytego alkoholu wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Prowadzenie pojazdu wymaga świetnej koordynacji wzrokowo-ruchowej, ponieważ 90% informacji docierających do kierowcy to informacje wzrokowe. Te alkohol zaburza najszybciej!

Picie alkoholu przez kierowcę uniemożliwia bezpieczną jazdę samochodem.

Alkohol:

* pogarsza koordynacje ruchów – trudności w wykonywaniu dwóch i więcej czynności jednocześnie,

* zmniejsza szybkość reakcji – wydłuża się czas reakcji (np.hamowania) w przypadku dostrzeżenia niebezpieczeństwa,

* ogranicza pole widzenia – zawęża normalne pole widzenia – od kąta 180º do bardzo wąskiego, przez co można nie zauważyć pojazdu nadjeżdżającego z bocznej drogi,

* powoduje błedną ocenę odległości i szybkości – samochód, pas jezdni lub drzewo mogą wydawać się dużo dalej niż są w rzeczywistości.

* powoduje pogorszenie wzroku – problem z dostrzeżeniem szczegółów, świateł, znaków, pieszych i innych przeszkód,

Niebezpieczne mity

Wytrzeźwieję, gdy napiję się kawy.
Kawa nie usunie alkoholu z Twojego organizmu. Usuwa go wątroba. Kofeina zawarta w kawie jest stymulatorem, który znosi efekt senności wywołany alkoholem. Jednak nie powoduje wytrzeźwienia.

Wyjdę na świeże powietrze, to wytrzeźwieję.
Ani świeże powietrze, ani zimny prysznic nie przyspieszą procesu trawienia alkoholu.

Nie mam daleko do domu.
Jazda po alkoholu nigdy nie jest bezpieczna.

Pojadę wolno i ostrożnie.
Alkohol zakłóca wyczucie odległości i prędkości, opóźnia reakcje kierowcy.

Skutki prawne prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi do stężenia od 0,2‰ do 0,5‰ określa się to jako stan po użyciu alkoholu.
Gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ wówczas jest to stan nietrzeźwości.

W Polsce dopuszczalny poziom stężenia alkoholu we krwi kierowcy wynosi do 0,2 promili.

Policjant jest powołany m.in. do czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowania ruchem i jego kontrolowania, dlatego:

Policjant uprawniony jest do:
* żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
* uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
* usunięcia pojazdu z miejsca zagrażającego bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu drogowego. (Prawo o ruchu drogowym, art. 129)

Naruszenie zasad kodeksu drogowego może prowadzić do wpisania punktów karnych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w wysokości odpowiedniej do popełnionego wykroczenia. (Pord, art. 130)

Prawo jazdy zostanie przekazane – wraz z wynikiem badania alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, badania krwi lub moczu – do sądu grodzkiego lub prokuratora. (Pord, art. 137). Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu – przysługuje 10 punktów karnych oraz natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy.

Spowodowanie katastrofy drogowej zagrażającej życiu lub zdrowiu innych osób lub mieniu znacznej wartości podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. (KK art. 173 §1)

Spowodowanie katastrofy drogowej, w której ktoś poniósł śmiera lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. (KK art. 173 § 3)

Naruszenie (nawet nieumyślne) zasad bezpieczeństwa ruchu lądowego, w wyniku czego inna osoba odniosła obrażenia ciała podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (KK art. 177 § 1)

Jeżeli skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu – podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. (KK art. 177 § 2)

Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza sąd (najwyższa kara to utrata prawa jazdy na całe życie – artykuły Kodeksu Karnego).

Do okoliczności w szczególności obciążających osobę popełniającą wykroczenie należy działanie pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. (KW art. 33, pkt 7)

Kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Dodatkowo może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. (KW art. 86)

Osoba nietrzeźwa lub pod wpływem środka odurzającego, która spowodowała katastrofę lub wypadek drogowy – podlega karze pozbawienia wolności przewidzianej za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. (KK art. 178)

Osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadząca pojazd mechaniczny w ruchu lądowym podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł. Także, jeżeli osoba znajdująca sie w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny. W obu przypadkach orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. (KW art. 87)

Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, lub w strefie zamieszkania, osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu, lub podobnie działającego środka, podlega karze grzywny. (KW art. 96, pkt. 3)

  • Grupa Motocyklowa Stop śmierci
  • Polski Ruch Motocyklowy
  • Karta ICE - w nagłym wypadku!
  • Bieszczadzka Przystań Motocyklowa